Alan ma Jan Literary Competition 2004

Rotuma High School, Rotuman Poetry


First Prize

Francis Leni
Tuai, Juju


MAK FAK ROTUMA

Sua Foar heta la kel‘akia
far‘aki
Tohia ‘e sua he fol
Tiap Hi‘ soro a‘vahia
Mak fak Rotuma.

‘E ava jenjene ma a ‘vahia
se mak Forau
Kel‘akia rere ne Mak fak
Rotuma.

Tautoag Fa, Tautoag Hani
ma Tautoag Soko,
Ta‘ag ‘os Mak fak Rotuma.

Faksor se ‘is famori
la se mao‘akia helav
ne ‘os Mak fak Rotuma.


Second Prize

Petmoera Parker
Lepi, Oinafa

`AIPOA

`Aipoa! `Aipoa! `Aipoa!
Se `on helav ne `ou poa
Pene`isi ne `osa Hanua
Rogo kalua se te` ne hanua
Tefui Helava poamea `ou poa
Tauna`imea te`ne hoas pene`is `atakoa
Hanua `e te`ne av ne kato`aga
Kal`akia ta`ag helav ne `otou hanua
`Aipoa! `Aipoa! `Aipoa!


Third Prize

Kitione Feskato‘a Ostonu
Paptea, Oinafa

ROTUMA

Rotuma hanua ne `otou temamfua
Fuag ri `ontou `e te` ne ava.
Maf kahkaha ma lio raumahini,
Gou tuan`ak sin `e te` ne ava.
Hune`el fis ma`ma`a ma sas jarav ka lala,
Te `Aitu re ka a`helava.
Sau hifu ma itu` hifu,
Gou faknenean sin `e te` ne ava.
Rotuma, Rotuma `otou `atmotu helava,
La fuagri ne `otou mauri ma kal mao ra `e ta ava.