Alan ma Jan Literary Competition 2004

Open Category, Rotuman Poetry


First Prize

Samuel Bogitini Setoki Wesley
Salt Lake City, Utah


AHAE‘AKIA ROTUMA

Hea’he’a la vaohian la‘ kalu‘aki
‘Ot nohot e Mereke noh a’afai‘aki
Kainaga, oo‘i, ma sasigi ‘it katu‘aki
Gagaja te lagi ‘os mauri la a’aroa‘aki
‘It ke po aof se Rotuma ka iris taritari
Haikeleag oaf‘ofa, aitu noaia, ko ia sai‘aki

‘Os temamfua ma oris pureaki
Haihanisiga la a‘apumua‘aki
Jisu e ‘on la ho‘aga se lagi
Vakaia on apostolo ma tauna‘aki
On faeag fakmuri la ‘is la ahae’aki
Haihanisiag ‘aus, ka gou la tuku e tou se hevani

A‘ahae ho‘ien se ‘ot inea ne Rotuma
Av roat vah ‘ia ka e ‘ata ma huga
Te ne ‘it po ma kel e ‘on muamua
Ao hete‘is ‘os hanua ‘ut‘ut ke se mua
Motoka salag e lag hanua
Vaohian ‘ia la us ma puum e ufa

Ri fifisi kat a‘asararua
Rakrak ‘on rai‘i "sa tubu bulabula"
Ahai fere puen ma fere of ‘e Rotuma
Ahai la‘ sasi favien se ufa
Ka sei ta ‘inea e avat ne muaf
Fuput ne on ‘ihete kal noh mamaua

Gargarue ‘on kakai Rotuma
(Fiti atakoa po ma kalua)
Savo pear mone e Vatukoula
Nasit ne takut e Tamavua
Ofeseag e ri fa‘ige te Suva
Loea ne ma‘tan‘tu rakam e hanua
Puer se ofes ‘on forau "naba dua"

‘Amnak lelei ne tae e ‘ot huga
Kepoika ‘it ‘es te, ma ‘it se roua Rotuma
‘Ot mauri ma koroa, la a’apotsusunua
Lelea’ fifisi tae la inea ‘ia Rotuma
Kelea iris ‘e helav ne ‘os hanua
Tonu en se fatu ho la kel a‘arua

Garue lelei ma pumahan ne ‘os mamfua
‘Ut’ak vahia ‘os ‘atmotu se mua
‘Os rotumet ne noh ‘e fifis ne hanua
Sasapak ‘os ag fak Rotuma la moua
Fumou ‘is se ‘os tuan‘akiag pumua
Tagaroa la hanis ma alalum‘akia, ROTUMA.