Alan ma Jan Literary Competition 2005

Rotuman Poetry


First Prize

John Muaror
Sydney, Australia

ROTU `E ROTUMA

`Otomis o`fa tae `e Lagi
Hanisim se hua`i te `ou fani
La`riri`i, haharagi, ma `osa o`o`i
Kokon`aki la rotu `e pogi ma rani
`Ou hanisi, ma alalum`aki
Kakai ne Rotuma
`E te`u ne terani

Rotu Katoliko, Rotu Uasele
Forasi kalu`aki `e `osa hanue
Pelu `e rotu soko `e `ona tause
Reko famori hoi `e maksulu ne
Temamfua aoao sala `e
Pa toak`ak ne haipeluga ne
Hanisi ma na`ia Rotuma
Se Peretanie

Rot tutu, AOG, ma Rot Hif ta fu
Fupu `e `osa `atumotu
Rot Jihova`s Witness tae `e `os hu
Tape`ma Rot Moomon, Rot `on Jisu
Ho`amea ta Rog Heg fo`ou pau u
Kaunohoag ta la po se ma
La kal ufu ufu

`Otomis o`fa tae `e Lagi
Noa`ia `e hanisi, se hua`i te `ou fani
Rani ma pogi, te` ne terani
Na vahia a`sok ne `ou fasa`aki
La`riri`i, haharagi, ma `osa o`o`i
Po alalumu
Ma `is haipoaga se HEVANI


Second Prize

Vanessa Kennedy
Hove, England

ALL CRIED OUT

A‘maoa ‘Äe, ‘E ‘Otou A‘häe
Ne Hanis Te‘isi, ‘Äe Väe
Hanis Te‘isi, Te‘ Ne ‘Ou La Näe
Ka tapen se, Nono Ka
Gagaja Re Puer Väh Se Täe?

A‘saunoa ‘Äe,‘E ‘Otou Huga
Fatumanav te,Kal ‘E Suinemafa
A‘totoka ‘Äe,Ko ‘Otou Hea‘He’a
‘Otou Hanis Te‘isi,‘Otar Noh Väe
Huag Te‘, La Foarfoar La Se Näenäe
‘Äe la La‘la,’ Ka ‘Äe Täe La Ho‘im
La Se Ferehit Se, Ka
Gagaja Re Puer Väh Se Täe…

‘Otou ‘Ata La Vahia La Tari
La Röt‘akia Sunu Ne Huag Te‘
Noanoa ne Hanis Te‘ La ‘Amtari
‘E Teranit Ka Huag Te‘ La Furmaria
‘E Avat Ne Fai Se, Se Hanis Te‘isi
La Sokoan Te‘ Ne ‘Otar ‘Amnaki
Raksa‘ ma, Ne
Gagaja Re Puer Väh Se Täe!


Third Prize

Ieli Pene
Vatukoula, Fiji

OINAFA

Hanua af‘ak ne ‘otou temamfua
Taria Rotu ‘e ‘on mumua
A‘u‘ua sio haipe1uga
Tafa forasien se fa‘u ma mua

‘Eag hanueta hanua ‘ona Mue ta
Ta‘ag iris fekau e ‘on tausa
Tokaneua ma ‘on sasig Gagaj Fursefaua
Atia rotu e ‘oria hanua

‘E lala ne li‘u peau fifi ka jarava
Fu vakavakam Haua Rua
La iria la uagat ‘e av ne lagi
Se ‘otou hanua, isa Oinafa

Valu ta piki ma kafa se sa‘au
Ishafu te Roro se ‘on a‘helava
I‘a ma ‘ähe se on tu‘atu‘a
‘Ua‘akia Aitu e on garue majau

Favige te Oinafa se on a‘helava
Sasi ta jarava, liuliu ka ma‘ama‘a
Totoka ne maka e mäf soko ma mea
Hö‘akia ‘otou a‘hae se ‘otou hanua

Hune‘ele ta fisi la fak ma se snow
Karere ta jiji e rere ne fanfana
Lag Toag ta murim e mori e Noa‘tau
Ka se on pumua fup‘ak te on Gagaja

Jenjen ne ava e ‘osa hanua
Ufe ta fu väh e mori e mua
‘On ‘amnaki la ‘ut‘akia is se mua
‘E ‘os lala‘o pesnese ma rako

Tela‘a e ufa se on fuamamau
Uhi ‘a‘ana ma ‘os ran papai
Fa‘ri hafhafu ka la‘oag a‘noa pau
Mon fa iris kop la huag ru e poa

As ta iof sio la sol e ‘ül tan ta
Ka kia‘a ta rar sio e utu Haue
Parataisi iris ‘ea ta‘ e fa‘ ne aoag jarav ta
Parataisi te‘is e laloag ne Oinafa

Fara‘aki se Jihova la ia la a‘hanisi
Se hua‘i ne täe e Oinafa ma ‘ona tore
La uas ta la vilvil
Ka‘e ta teranit ka uas ta la so.